AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR PER A 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR PER A 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

CONVOCATÒRIA 2015-2016

Circular INFANTIL XARXA LLIBRES-page-001

Circular INFANTIL XARXA LLIBRES-page-002

INFORMACIÓ SOBRE AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR 2015-2016:

DEFINICIÓ DE LES AJUDES

Tenen per objecte la concessió de ajudes econòmiques a fi de finançar l’adquisició de material escolar i informàtic per a alumnat escolaritzat en els cursos corresponents alsegon cicle d’educació infantil en col·legis de titularitat pública dependents de la Generalitat, la Diputació i Col·legis Municipals, així com en centres que tinguen concertada la prestació de servicis per a l’educació infantil de segon cicle, degudament autoritzats per l’administració competent, en la ciutat de València

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI/ÀRIA DE LES AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR

1- Tant el/la menor com ambdós persones progenitores, o representants legals, precisaran estar empadronades en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs, excepte casos de necessitat social urgent, motius laborals o altres motius degudament acreditats.
En cas de separació o divorci, este requisit només li serà exigible al pare o la mare que tinguera atribuïda la guarda i custòdia del menor.

2- Estar escolaritzat en el curs 2015/2016 en un curs del segon cicle d’Educació Infantil en un centre educatiu de la ciutat de València, de titularitat pública o concertada en este nivell educatiu.

3- Cap de les persones progenitores haurà de trobar-se sotmesa en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

TERMINI DE SOL·LICITUD DE LES AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR

DEL 28 DE NOVEMBRE AL 5 DE DESEMBRE.

FORMALITZACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS

Les sol·licituds, dirigides a l’Alcaldia de l’Excm. Ajuntament de València, es presentaran en model normalitzat per a tal efecte en els Registres de l’Ajuntament de València, tant en els Generals com en els de Junta Municipal de Districte, sense perjuí de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, LRJAP.

En cas de sol·licituds per a diversos/es germans/es s’haurà de formalitzar la sol·licitud per a cada un d’ells o elles, però la documentació a adjuntar no s’haurà de duplicar, sent prou la seua aportació en una d’elles.

IMPORTANT: Les sol·licituds han d’anar firmades per ambdós progenitors o tutors legals en el cas que existisca convivència.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR.

Juntament amb la sol·licitud caldrà aportar-hi la documentació següent:

1) Original i fotocòpia (o fotocòpies confrontades) del document nacional d’identitat o NIE de les mares/els pares o tutores/tutors de l’alumne/a beneficiari/ària. (Només en cas de no disposar dels anteriors documents, caldrà aportar-hi els passaports.)
2) Original i fotocòpia (o fotocòpies confrontades) de totes les pàgines del llibre de família (on consten totes les persones components, incloent-hi les difuntes). En cas de no disposar del llibre de família, s’hi aportaran els certificats de naixement de les /els menors sol·licitants.
3. En cas de separació, divorç, cessament de la convivència o no convivència de les mares/pares del/de la menor sol·licitant s’hi aportarà, segons siga procedent, la sentència judicial i/o conveni regulador o document públic de mesures sobre l’atenció dels/es fills/es. Si el procediment està en tràmit, s’hi aportarà el certificat acreditatiu del jutjat.
4. En cas de ser família nombrosa, s’hi aportarà l’original i la fotocòpia (o fotocòpies confrontades) del títol de família nombrosa en vigor.
5. En cas de ser família monoparental, s’hi aportarà l’original i la fotocòpia (o fotocòpies confrontades) del títol de família monoparental.
6. En cas de discapacitat, s’hi aportarà el certificat oficial de discapacitat de les persones que tinguen esta situació en la unitat de convivencia.
7. En cas de ser una persona en situació de dependència, s’hi aportarà la documentació acreditativa d’esta circumstància.
8. Certificat del centre educatiu on conste la matriculació del/la sol·licitant en un dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil.
9. Declaració responsable d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
10. Declaració responsable de no tindre deutes tributaris pendents amb l’Ajuntament de València.
11. Declaració responsable d’haver justificat qualsevol subvenció municipal que li haja sigut concedida amb anterioritat.
12. Autorització per tal que l’òrgan concedent obtinga, de forma telemàtica, els certificats de l’Agència Estatal i de la Tresoreria General de la Seguretat Social i dels altres organismes, necessaris per a la resolució de la sol·licitud.
13. Declaració de no trobar-se incurs en cap dels supòsits arreplegats en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
14. Dades bancàries de la persona sol·licitant.
15. Factura justificativa en què ha de constar la denominació del proveïdor, el seu NIF, número d’orde, data i concepte de la despesa, incloent-hi l’IVA.
16. Documentació acreditativa del pagament, per mitjà de transferència bancària (es justificarà per mitjà de còpia del resguard del càrrec), per mitjà de xec (es justificarà per mitjà de còpia de l’extracte bancari del càrrec en compte corresponent al xec) o, excepcionalment, efectiu: es justificarà per mitjà de factura o rebut firmat pel creditor amb identificació de la data d’abonament). D’estos documents, se’n presentaran originals o còpies confrontades.
17 .Altra documentació complementària, si és el cas, a criteri del personal tècnic municipal.

Queden exonerats del compliment del que disposen els apartats 9é i 10é de la present base, les ajudes que financen l’adquisició de material escolar per a menors la concessió de les quals estiga justificada per l’existència de situacions de vulnerabilitat social o risc degudament acreditades pels professionals competents.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Els criteris de baremació vénen determinats per:

  • La renda anual familiar, obtinguda per mitjà de l’aplicació de la fórmula que figura en les Bases Reguladores de les ajudes per a material escolar.
  • L’existència de discapacitats.
  • La situació familiar (família nombrosa, família monoparental, parts múltiples i situació de dependència).
  • Situació de maltractament i violència domèstica.

IMPORT MÀXIM DE LES AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR

L’import màxim de cada subvenció per alumne/a no podrà ser superior a 100,00 €. Si l’import de la despesa realitzada és inferior a la quantitat concedida, l’ajuda atorgada equivaldrà a l’import justificat.

Enllaç a la sol·licitud en PDF

Anuncios

Contacte

ampa.maxaub@gmail.com

ampa.maxaub@gmail.com

Atenció a les famílies

A partir del 3 d’Octubre

Dilluns a Dijous 
Lunes a jueves

17 a 18:30 h

Fitxa d´inscripció – Ficha de Inscripción

2018-2019

Web del centro

Camiseta/Samarreta

Samarreta Max Aub

Mànega llarga i curta, 6€

Participa

Menú escolar

Calendario Escolar

Unidos con Etiopía

Entradas

diciembre 2015
L M X J V S D
« Nov   Ene »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Anuncios

A %d blogueros les gusta esto: